Så fungerar programmet

1. Ladda ner appen i App Store eller Google Play

2. Boka ett möte
All kontakt börjar med ett personligt videosamtal. I det här samtalet tar du tillsammans med den specialist du möter i Claire-teamet ställning till om Appen Claire är rätt väg för dig att gå.

3. Starta programmet
Arbetet startar och pågår i ungefär 10–12 veckor. Du har fri tillgång till allt material under programmets gång och du har kontakt med samma specialist i Claire-teamet under hela programmets gång. Det ger trygghet och kontinuitet.

4. Avsluta programmet
Utvärdering och sammanfattning av ditt arbete med Appen Claire. Råd för framtiden och en sista avstämning med din specialist från Claire-teamet via videosamtal.

Claire – ett tillgängligt och modernt hybridprogram för ätstörningar baserat på 30 års erfarenhet

Har du en fråga?

Appen Claire vänder sig till dig som på ett eller annat sätt har ett problematiskt förhållningssätt till mat, ätande, utseende och träning. Målet med programmet är som med all annan behandling att bryta en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur på egen hand. Det här programmet passar dig som vill ha hjälp direkt och tidigt i ett sjukdomsförlopp, som behöver integrera behandling i ett vardagsliv och som är trygg i att arbeta på distans. Programmet vi tagit fram är baserat på 30 års erfarenhet av forskning och kliniskt arbete, på de patienter som genomfört behandling hos Dr Klaras erfarenheter och röster, dialog med framstående internationella forskare inom ätstörningar samt med avstamp i aktuell forskning med lovande resultat om digital behandling för ätstörningar.

Claire är en behandling som bedrivs i privat regi utanför högkostnadsskyddet. Programmet löper över 10-12 veckor och innefattar personligt stöd tillsammans med digitala verktyg. Kostnaden för programmet i sin helhet är 12.500 kr. För närmare beskrivning läs mer här: https://www.drklaraedlund.se/bokningsvillkor

Category: Claire

Claire är vad vi kallar ett hybridprogram där digitala steg varvas med personliga videosamtal. Programmet omfattar nio digitala steg och tre videosamtal. Det mest effektiva är att genomföra ett steg i veckan vilket då betyder att programmet i sin helhet genomförs under en period på 10-12 veckor. Programmet inleds med att du bokar ett första kartläggande videosamtal med någon i Claire-teamet. Alla i Claire-teamet är legitimerade inom sin grundprofession (psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska, läkare, dietist, kurator eller fysioterapeut) och har gedigen erfarenhet och kunskap om ätstörningar. Du har kontakt med samma person under hela programmet. Vid det första kartläggande samtalet gör vi en bedömning av hur just dina besvär påverkar dig i din vardag, hur du vill arbeta med dina besvär, vad som är viktigt för dig i ditt liv och slutligen ta vi tillsammans ställning till om Claire kan vara en hjälpsam väg framåt för dig. Det första kartläggande videosamtalet ligger separerat från resterande program i händelse att vi av något skäl kommer fram till att Claire inte passar för dig just nu.

Efter det första kartläggande samtalet följer en digital introduktion till programmet samt fyra digitala steg. De digitala stegen som finns tillgängliga för dig dygnet runt var du än befinner dig innefattar videor, ljudfiler, arbetsuppgifter och kunskapskontroll i form av quizar. Varje steg bygger på varandra – såsom pärlor på en tråd. Det betyder att du behöver slutföra varje steg innan du kan påbörja nästa. Arbetet genomför du direkt i appen och du får veckovis personlig återkoppling från den i Claire-teamet som du samarbetar med. Efter det fjärde digitala steget, då är du cirka fem veckor in i programmet, följer ett videosamtal i halvtid. Här får du möjlighet att diskutera frågor och funderingar som uppstått under programmet så här långt samt en utvärdering i halvtid genomförs som är baserat på ditt arbete med programmet. Efter avstämningen i halvtid följer ytterligare fem digitala steg på samma sätt som beskrivits ovan. Slutligen avslutas programmet med ett videosamtal där vi avslutar och summerar ditt arbete med Claire.

Appen Claire följer sedvanliga regler och lagar för sjukvård, d.v.s. sekretess och journalföring. Det betyder att en journal upprättats för dig inom ramen för verksamheten Klarafication där ditt arbete under programmets gång kommer att dokumenteras. En annan viktig del är att vi med hjälp av frågeformulär mäter olika dimensioner av ätstörningar och andra vanliga besvär som ofta förekommer tillsammans med en ätstörning. Det gör vi vid programmets början, i halvtid och vid avslut, d.v.s. det du redan gjort i samband med ditt digitala uppstartssamtal. Vi ställer sedan dina resultat i relation till hur du genomfört ditt arbete med beteendeförändring under programmet och kan på så sätt mäta effekten av behandlingen för dig.

Behandlingen är upplagd såsom forskningen visar är effektivt. Det betyder att det första steget handlar om att etablera en regelbunden måltidsordning där du äter alla måltider varje dag och där du äter tillräckligt. Vissa har problem med hetsätning och olika typer av kompenserande beteenden som kräkningar, laxering eller överdriven träning. För att komma till rätta med detta är det avgörande att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt. Jag vet att det finns många tankar om vikt och säkerligen en hel del oro. Det kommer vi att prata om och jobba med under programmets gång. Det andra steget handlar om att komma till ro med kroppen och hantera tankar och känslor kopplade till det missnöje som många har med sin kropp och sitt utseende. Till detta följer arbete med att hantera känslor och besvär med ångest och att öka förmågan till att ta hand om sig själv på ett vänligt och respektfullt sätt. I detta kommer också arbete med att förstå och förhålla oss till våra tankar. Ett arbete som är av stor betydelse för att komma till rätta med en ätstörning och för att skydda sig mot framtida bakslag. Slutligen handlar programmet om att bevara de förändringar som du tycker fyller en nyckelfunktion för dig när det handlar om att leva i din värderade riktning. Det betyder att konkret utforma en plan, som en karta eller vägledning, som ska hjälpa dig att leva fri från en ätstörning.

Category: Claire

Care-by-Claire- vetenskaplig studie

Behandlingsprogrammet Claire utvärderas kontinuerligt genom en forskningsstudie. Alla som erbjuds att genomföra Claire-programmet tillfrågas samtidigt om de också vill delta i forskningsstudien. Att delta i forskningsstudien (”Care-by-Claire”) innebär att de resultat som genereras under behandlingens gång, d.v.s. resultat på frågeformulär och de arbetsuppgifter som ingår, sammanställs anonymt och presenteras i vetenskapliga forum såsom artiklar och vid kongresser. Syftet med studien är att med en vetenskaplig ansats kontinuerligt säkerställa Claire-programmets evidens samt möjliggöra kontinuerlig uppdatering av programmet i takt med att nya resultat rapporteras in. Det är helt frivilligt att delta i forskningsstudien. Deltagande kan när som helst avslutas utan att man behöver ange varför. Deltagande i studien påverkar inte på något sätt kvaliteten eller genomförandet av Claire-programmet.

Information till forskningspersoner

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt som handlar om att studera effekten av ett väglett digitalt program för ätstörningar. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Bakgrund och syfte

Ätstörningar är vanliga allvarliga och oftast osynliga tillstånd som innebär en överdriven upptagenhet av mat, ätande, vikt, utseende och träning. För dem som drabbas av en ätstörning upptar större delen av livet planering och kontroll av vad man ska äta, utvärdering av det man redan har ätit och hur man ska kunna gå ner i vikt. Ätstörningar utgör ett globalt folkhälsoproblem där en mycket liten andel av dem som drabbas får specialiserad vård. Syftet med studien är att utvärdera effekten av ett väglett digitalt självhjälpsprogram för ätstörningar. Vi undersöker om programmet kan vara hjälpsamt för att minska symtom på ätstörningar och öka funktionsnivån i vardagen till följd av en ätstörning.

Forskningshuvudman för projektet är Klarafication AB i Uppsala. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2024-00592-01.

Hur går studien till?

Studien genomförs genom att personer med en ätstörning och som söker behandling i öppenvård erbjuds att genomföra det vägledda digitala programmet. Programmet inleds med en webbaserad enkät, som tar c:a 15 minuter att fylla i. Enkäten berör hälsa, attityder och symtom som kan vara kopplade till en ätstörning. Därefter följer 3-5 veckor innan den aktiva delen av programmet påbörjas. Programmet inleds med samma webbaserade enkät som tidigare och som tar c:a 15 minuter att fylla i och ett första kartläggande samtal på 45 minuter med en personal legitimerad inom sitt vårdyrke. Därefter följer programmet där videosamtal varvas med digitala behandlingssteg. Programmet innefattar tre videosamtal (ett inledande, ett i mitten av programmet och ett i slutet) och nio digitala steg och genomförs med ett steg per vecka under totalt 12 veckors tid. Varje steg innefattar information (video och ljudfil), hemuppgifter och en quiz. Deltagarna erhåller skriftlig återkoppling på sina hemuppgifter varje vecka av sin legitimerade behandlare. Varje digitalt steg beräknas till ungefär 45 minuter för att aktivt gå igenom den information och det material som hör till respektive steg samt dagligt arbete på c:a 20-30 minuter vad gäller tillhörande övningar och uppgifter. De tre samtalen är 45 minuter vardera. En separat inbjudan kommer att skickas till deltagarna med förfrågan om att delta i uppföljande mätningar, 6- 12- och 24- månader efter det att programmet avslutats.

Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange varför. Om deltagandet avbryts kommer det inte att påverka framtida vård eller behandling. Resultat kommer enbart att presenteras på gruppnivå vilket betyder att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i de material som presenteras.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Att delta i studien innebär att du besvarar webbenkäter med olika frågor som relaterar till din hälsa och att du deltar i det vägledda självhjälpsprogrammet. Då hälsa och hälsotillstånd kan upplevas på olika sätt kan det finnas risk att vissa frågor eller områden som berörs i programmet kan upplevas som integritetsintrång eller medföra känslomässiga effekter. Frågorna i enkäten är dock sammanställda från beprövade enkäter inom sjukvård och forskning samt programmet grundar sig på beprövad behandling för ätstörningar.

Finns det några fördelar?

Fördelen på individnivå med deltagande i studien är att erhålla vägledd självhjälp med stöd från legitimerad vårdpersonal för ätstörning. Resultatet från studien kommer att kunna användas för att öka tillgängligheten av behandling för ätstörningar.

Hantering av data och sekretess?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och de kommer inte kunna ses av tränare eller andra personer i olika funktioner inom svensk idrott. Resultaten av studien kommer endast att presenteras på gruppnivå. Det betyder att inga svar kan härledas tillbaka till dig som enskild person. Resultaten från studien kommer att presenteras för vårdgivare, i vetenskapliga tidskrifter och vid kongresser.

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samlar vi information utifrån (1) att vi fått lov (samtycke) från dig som utövare och (2) att forskningen kan generera värdefull information av allmänt intresse.

Informationen från inhämtade formulär kommer att förvaras kodat i register och endast de som arbetar med datasammanställningen kan identifiera enskilda individer. Även personer arbetande med studien kommer under hela studiens gång arbeta med alla personliga uppgifter kodade och kommer därför ej att kunna koppla ihop ifyllda formulär med den enskilda personen.

Kodnyckeln kommer att förvaras hos projektansvarig. Allt datamaterial sparas enligt EUs dataskyddsförordning inlåst på lösenords-skyddad extern hårddisk i minst 10 år för att möjliggöra eftergranskning. Ansvarig för dina personuppgifter är Klara Edlund. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas och tas bort från registret samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvarig forskare Klara Edlund på telefon 070-694 74 30 eller dr.edlund@clinicalpsych.se. Klara Edlund är också dataskyddsombud, Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Data hanteras säkerhetsmässigt enligt ovan nämnda föreskrifter, men risk för olagligt dataintrång kan aldrig helt uteslutas.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Resultaten från hela studien kommer presenteras i vetenskapliga artiklar vilka du också har möjlighet att ta del av genom att kontakta ansvarig forskare. Detta är självklart helt frivilligt.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning utgår till deltagare i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Ansvarig för projektet

Klara Edlund

Leg. Psykolog

Leg. Psykoterapeut

Docent i psykologi

Klarafication AB

dr.edlund@clinicalpsych.se

www.klarafication.com

Category: Claire

Appen Claire handlar om att göra effektiv hjälp för olika typer av ätstörningar tillgänglig för fler. Programmet finns tillgängligt för den som behöver det ”24-7-365”, oavsett var i världen du befinner dig. Kort och gott – Claire finns alltid där du är.

Claire är baserat på rådande forskning och de erfarenheter som hämtats från 30 års arbete om ätstörningar. Med patienternas röster och erfarenheter i ryggen och i dialog med internationellt framstående forskare har vår egen forskning tillsammans med praktiska erfarenheter av arbete med patienter satts ihop till ett bärbart digitalt program som du kan ha i fickan. Programmet vilar på den senaste forskningen vad gäller digitala insatser för ätstörningar. Vi vet att ätstörningar sällan självläker och vi vill verka för att behandling ska göras tillgänglig för dem som behöver den.

Claire är ett program som sträcker sig över 10-12 veckor och bygger på att du som deltagare arbetar aktivt med programmets olika delar, varje dag. Det är tufft att bli frisk från en ätstörning, det kräver aktivt och målmedvetet arbete. Men det viktigaste är att påminna sig om att det går att bli frisk. Behandlingsprogrammet är utformat utifrån principer för kognitiv beteendeterapi, KBT, den psykologiska behandling som har störst stöd i forskningen när det gäller behandling för ätstörningar. Innehållet i programmet är baserat på program som testats digitalt för personer med avgränsad ätstörningsproblematik. KBT handlar om att förstå sina egna mönster av tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop och hur de bidrar till att vidmakthålla en ätstörning. Genom att förstå sina egna mönster kan man också aktivt arbeta med att förändra dem för att närma sig ett liv som passar med sina mål och värderingar. Det brukar kallas att röra sig i värderad riktning. Det kan bidra till att skapa ett liv utan ätstörning och ett liv där man kan leva hälsosamt och hållbart. Det kan låta lite storslaget, men för många kan det handla om att ta tillbaka sitt liv, ett liv som blivit fånge under ätstörningen. Ätstörningar är många gånger ett heltidsjobb eftersom det med tiden upptar mer och mer av vårt livsutrymme.

Det här behandlingsprogrammet vänder sig till dig som aktivt vill arbeta för att förändra tankar känslor och beteenden i förhållande till mat, ätande, vikt, träning eller utseende – någon typ av ätstörning helt enkelt. För att det här programmet ska vara lämpligt för dig behöver problemen inte vara för stora och för svåra. Då behövs en högre nivå av vård där det finns tillgång till ett specialiserat team med läkare, psykolog, sjuksköterska och dietist. Vad det här betyder i praktiken är individuellt och något som vi tillsammans kan ta ställning till vid ett första samtal (se nedan ”Hur går Claire till?”). För att programmet ska vara hjälpsamt behöver du klara vardagen på egen hand, inte ha flera andra problemområden eller en annan pågående behandling inom specialistpsykiatri. Det här handlar inte om att stänga dörren för någon, utan om att redan på förhand vara tydlig med att det här programmet är kort, digitalt och håller en vårdnivå som ungefär kan jämföras med en vård- eller hälsocentral. Det är också därför det är viktigt att du är medicinskt stabil, eller har en kontinuerlig kontakt med läkare som bedömer att det är lämpligt för dig att genomföra det här programmet, och att du inte har för låg vikt. Vad för låg vikt betyder är också individuellt beroende på din medicinska status i övrigt och om du har en regelbunden och pågående kontakt med läkare under programmets gång. Programmet lämpar sig väl som ett komplement med t.ex. medicinsk behandling eller tillsyn via din vård- eller hälsocentral. De här riktlinjerna är för din säkerhet och för att vi ska vända oss till dem som programmet kan vara hjälpsamt för.

Category: Claire

Vad är telepsykologi?

Telepsykologisk mottagning betyder att bedömning, rådgivning och psykologisk behandling med KBT sker via videolänk (s.k. telemedicin). Det innebär att du träffar någon i Klarafications team som arbetar med appen Claire online. Claire, där videosamtal (telepsykologi) varvas med digitala steg ökar tillgängligheten

för dig som vill arbeta med ett digitalt program. Detta innebär att du inte behöver resa till oss, du minskar resekostnader samt gör din behandling mer tidseffektiv då du kan arbeta med programmet i appen var du än befinner dig i världen. I dagsläget finns en begränsad möjlighet till videosamtal inom ramen för Claire-programmet på kvällstid eller helger, främst avsedda för dig som befinner dig i andra tidszoner i världen. Digital behandling såsom med appen Claire ökar också skyddet av din integritet då du inte behöver möta andra personer t.ex. i väntrummet på mottagningen.

Säkerhet

Högsta möjliga säkerhet eftersträvas i allt det arbete som genomförs, det gäller såväl personliga möten som digitala. Gängse lagar för sekretess inom sjukvården gäller även telepsykologi, d.v.s. samtal och psykologisk behandling via videolänk. Det system som används är HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime.

Vad är telepsykologi?
Telepsykologisk mottagning betyder att bedömning, rådgivning och psykologisk behandling med KBT sker via videolänk (s.k. telemedicin). Det innebär att du träffar någon i Klarafications team som arbetar med appen Claire online. Claire, där videosamtal (telepsykologi) varvas med digitala steg ökar tillgängligheten

för dig som vill arbeta med ett digitalt program. Detta innebär att du inte behöver resa till oss, du minskar resekostnader samt gör din behandling mer tidseffektiv då du kan arbeta med programmet i appen var du än befinner dig i världen. I dagsläget finns en begränsad möjlighet till videosamtal inom ramen för Claire-programmet på kvällstid eller helger, främst avsedda för dig som befinner dig i andra tidszoner i världen. Digital behandling såsom med appen Claire ökar också skyddet av din integritet då du inte behöver möta andra personer t.ex. i väntrummet på mottagningen.

Säkerhet
Högsta möjliga säkerhet eftersträvas i allt det arbete som genomförs, det gäller såväl personliga möten som digitala. Gängse lagar för sekretess inom sjukvården gäller även telepsykologi, d.v.s. samtal och psykologisk behandling via videolänk. Det system som används är HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime.

Läs mer här
Systemet har i dagläget över 10 000 användare, framförallt i USA men även i Sverige och England. Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering.

Till vem vänder sig denna tjänst
Tjänsten vänder sig till dig som bor i Sverige eller är medborgare i ett EU-land och bor utomlands och har tillgång till en dator, skrivplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Är du under 18 år behöver vi ha godkännande från vårdnadshavare för att kontakt ska kunna etableras. Denna tjänst är inte lämplig för dig som har psykoser, allvarligare substansberoende eller självskadebeteende.

Evidens
Det finns gott vetenskapligt stöd för bedömning och behandling online. Det betyder att behandlingen har ansetts lika effektiv som vid personliga möten. Telemedicin har visat sig ha nöjda patienter och ett gott samarbete mellan behandlare och patient.

Systemet har i dagläget över 10 000 användare, framförallt i USA men även i Sverige och England. Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering.

Till vem vänder sig denna tjänst?
Tjänsten vänder sig till dig som bor i Sverige eller är medborgare i ett EU-land och bor utomlands och har tillgång till en dator, skrivplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Är du under 18 år behöver vi ha godkännande från vårdnadshavare för att kontakt ska kunna etableras. Denna tjänst är inte lämplig för dig som har psykoser, allvarligare substansberoende eller självskadebeteende.

Evidens

Det finns gott vetenskapligt stöd för bedömning och behandling online. Det betyder att behandlingen har ansetts lika effektiv som vid personliga möten. Telemedicin har visat sig ha nöjda patienter och ett gott samarbete mellan behandlare och patient.