Övergrepp i prestationsmiljöer

Kunskapsläget vad gäller missförhållanden och övergrepp inom idrotten är högt. Där framkommer att idrottare utsätts för missförhållanden inom idrotten. Barn är särskilt sårbara och deras upplevelser kan medföra livslånga konsekvenser. Missförhållanden inom idrotten innefattar fysiska, sexuella och emotionella övergrepp tillsammans med neglekt (omsorgssvikt). Emotionella övergrepp definieras i tre olika kategorier; fysiska utan kroppslig kontakt, verbala och utfrysning/aktivt ignorerande. Det finns tydliga exempel rapporterade från t.ex. kvinnliga elitidrottare som avslutat sina karriärer, att de har kvarstående funktionsnedsättande problem med rädsla, ångest, depression och självmordsnära tankar och beteenden. Forskning har också visat ett samband mellan övergrepp och skador, psykisk ohälsa såsom ätstörningar, ohälsa kopplad överträning, utebliven återhämtning och relativ energibrist samt performance blocks. Sexuella trakasserier och övergrepp finns rapporterade inom idrotten i ett antal länder. Problemen är kända men åtgärder för att säkerställa en trygg och säker idrottsmiljö för olika typer av övergrepp är kraftigt eftersatta. Problemen verkar delvis öka med ökande prestationsnivå. Riktlinjer och rekommendationer finns publicerade av såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som Internationella olympiska kommittén (IOK) tillsammans med ett antal forskargrupper världen över.

IOK har i sitt konsensusutlåtande avseende uppsåtligt våld och trakasserier presenterat rekommendationer för idrottare som innefattar att idrottare ska vara väl införstådda med rättigheter och skyldigheter, både gällande att rapportera och medverka till förebyggande åtgärder av uppsåtligt våld. De ska ha kännedom om de stödsystem som finns upprättade för dessa frågor, och de ska stötta och uppmuntra kamrater till att berätta om de själva erfarit eller bevittnat uppsåtligt våld. Slutligen ska de ha kännedom om att det ska finnas en röst som kan föra idrottarens talan vad gäller frågor om trygghet. Idrottare som utsatts för olika typer av övergrepp eller trakasserier i sin prestationsmiljö kan behöva professionell bedömning och behandling av psykolog specialiserad på dessa frågor. Detta för såväl traumarelaterade besvär som psykisk ohälsa, samt för professionellt stöd i en process som handlar om att berätta, och där både idrottsliga organisationer och rättsväsendet kan komma att involveras.