Psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vad är kognitiv beteendeterapi ?
Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan kortfattat beskrivas som en psykologisk behandlingsmetod som bygger på inlärningsteorier, emotionsteorier och kognitiv psykologi. Karaktäristiskt för arbete med KBT är att det är ett aktivt samarbete mellan patient och psykolog där man tillsammans på ett strukturerat sätt identifierar tankar, känslor och beteenden som bidrar till att vidmakthålla problem i vardagen. Beteendemönster analyseras i termer av vilken funktion de fyller och vilka konsekvenser de får. Därefter formuleras en plan för förändring vilken alltid baseras på patientens egna mål och värderingar i livet.

Hos Dr. Klara Edlund kan du få hjälp med:
• Ätstörningar och problem relaterade till mat, vikt, träning, kropp och figur.
• Tvångsmässig träning
• Idrotts- och prestationsrelaterade problem (prestera under press)
• Performance blocks
• Överträning/ utmattning kopplat till prestationsmiljö
• Traumarelaterade besvär kopplade till prestationsmiljö (emotionella, fysiska och sexuella övergrepp)
• Prestationsångest
• Sömnbesvär

Prestationshöjande insatser
Det arbetssätt som används inom KBT kan vara mycket gynnsamt och tilltalande för arbete med svårigheter kopplade till prestation. Det kan handla om idrottsprestationer eller prestationer inom scenkonst såsom dans och skådespeleri, musikutövande, precisionskrävande prestationer såsom t. ex. operationer och andra medicinska ingrepp och olika former av framträdanden såsom tal, föredrag eller andra publika uppdrag. Fokus i arbetet ligger på att identifiera de tankar, känslor och beteenden som inte är hjälpsamma. Med hjälp av en individanpassad beteendeanalys, som tar hänsyn till individens styrkor, svagheter och mål, kan målinriktade och skräddarsydda strategier utvecklas för att hjälpa individen prestera hållbart, högt och effektivt.

Prestationsområden som Dr. Klara Edlund ofta arbetar med:
• Idrottsrelaterade prestationer.
• Prestationsutmaningar kopplade till högpreciserade uppgifter såsom till exempel utförande av medicinska ingrepp, musikstycken, tal eller presentationer.
• Prestationer kopplade till scenkonst såsom skådespeleri, dans, sång och musik.

Handledning och coachning
Handledning innebär ett forum för kontinuerlig utveckling, både professionell och personlig. Det kan handla om professioner inom olika vårdyrken såsom psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter och läkare, men också professioner och uppdrag inom ledande funktioner inom näringslivet eller andra chefspositioner. Vidare kommer även personer med yrken som innebär hög stress och som kan bli potentiellt farliga, så kallad blåljuspersonal.

Handledning medför möjlighet till stöd i tunga och utmanande situationer, feedback och diskussioner kring olika frågor relaterade till yrkesutövningen, hjälp att sortera utmanande arbetssituationer, verksamhetsutveckling och utbildning. Handledning finns integrerat i alla psykolog- och psykoterapeutprogram som en naturlig del av utbildningen. Verksamhetshandledning och olika typer av ledarskapscoachning är också uppskattade då många uppger att de motverkar arbetsrelaterad stress och ohälsa.

Dr. Klara Edlund handleder och coachar ofta inom följande områden:
• Verksamhetshandledning inom specialistpsykiatri, företrädesvis specialistverksamheter för ätstörningar.
• Professionshandledning för läkare.
• Privatpraktiserande psykologer.
• Personal inom primärvården (första linjens psykiatri).
• Chefer och personer i arbetsledande funktioner.
• Studenter på psykolog- och psykoterapeutprogrammen.

Utbildning och föreläsningar
Utbildning och föreläsningar utgör en central del av verksamheten. Det finns möjlighet till skräddarsydda utbildningar och föreläsningar i olika omfattning anpassade till den verksamhet som efterfrågar dem. Det kan handla om enstaka föreläsningar eller workshops, såväl som längre utbildningsinsatser som hela kurser. Utbildningar ges exempelvis inom högskola och universitet, idrottsrörelsen, personalutbildning inom region och kommun och har ofta teoretiska moment integrerade med praktisk tillämpning. Vid behov kan examination och kursledarskap vara en del av uppdraget.

Exempel på områden för utbildning och föreläsningar som Dr. Klara Edlund erbjuder:
• Kognitiv beteendeterapi (KBT)
• Problem relaterade till mat, ätande, träning, vikt, kropp och figur.
• Problemrelaterade till ohälsa och prestation inom olika prestationsmiljöer.
• Klinisk psykologi, psykiatri
• Samtalsmetod
• Gruppledarskap (t.ex. att leda gruppbehandling inom primärvård eller psykiatrisk verksamhet)
• Självkännedom och kliniska färdigheter för psykologer, psykoterapeuter och läkare.